دردست اقدام تولد نوزاد خود را پیش از رسیدن به 60 روزگی ثبت کنید.